Головна Майбутньому першокласнику Дистанційне навчання Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Виховна робота
 
 
 
 
 
 
 
Організація виховної роботи в школі

Виховна система школи - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності учасників освітнього процесу. Виховання тісно поєднується з навчальною діяльністю та вплетене органічно в освітній процес. У школі відбувається морально-етичне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім'ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національно-патріотичного виховання, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.
Основна увага приділяється формуванню особистості учня, громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації школяра, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.
Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. № 1243, де затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», документів органів місцевого самоврядування, обласного та міського Департаментів освіти, Статуту школи.

Система виховної роботи в школі


Завдання виховної системи:

Виховувати особистість, патріота та інноватора, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.
• Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
• Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
• Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
• Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проєктів соціального та благодійного напрямків.
• Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
• Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширювати можливості компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.
Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани класних керівників, які розглядаються на засіданнях методичних об'єднань класних керівників. Усі виховні плани базуються на орієнтирах виховання: 
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до мистецтва;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до себе:
-  до свого фізичного «Я»;
-  до свого психічного «Я»;
- до свого соціального «Я».

Система виховної роботи школи забезпечує:
• активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
• організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
• розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
• згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проєктах;
• соціальну захищеність і підтримку учнів;
• співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об'єднаннями, колективами;
• співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
• концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.
Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.
Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.
Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника - людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.
Для керування виховним процесом в школі створено методичні об'єднання класних керівників 1-4-х класів (голова МО Вовк Л.М.) та 5-11-х класів (голова МО Тітова О.П.).
Методичне об'єднання класних керівників - структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:
• підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
• забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
• озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
• вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
• координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
• сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
• організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
• координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
• планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
• організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
• обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
• оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

Взаємодія сім'ї та школи
Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.
У 2020-2021, 2021-2022 навчальних роках у закладі учні, педагоги спільно з батьківською громадою працюють над реалізацією екологічного проєкту «Прозорі води Батьківщини дорогої». Зокрема одним із завданням проекту є залучення у 2020-2021 н.р. жителів мікрорайону щодо роздільного збору сміття та переробки вторинної сировини. Головний девіз цього етапу роботи: «Сортуй сміття! Будь в тренді!»

 

 

Новини закладу